Chùa Minh Đạo trang nghiêm tổ chức lễ tạ đàn Dược Sư cầu an

86

Khi còn tu hạnh Bồ-tát, Đức Phật Dược Sư nơi cõi Tịnh Lưu Ly đã phát nguyện 12 đại nguyện cứu độ chúng sanh, với những ai thực hành lời dạy và có niềm tin trì tụng 12 đại nguyên của Ngài sẽ được linh ứng trong cuộc sống.

Trải qua một tháng chư Tăng và Phật tử chùa Minh Đạo luân phiên trì tụng kinh Dược Sư, hôm nay, ngày 12-3, ngày cuối cùng của tháng Giêng năm Tân Sửu, Đạo tràng chùa Minh Đạo đã trang nghiêm làm lễ tạ đàn, cúng dường trai tăng lên chư Tôn đức hiện tiền chứng minh.

Chùa Minh Đạo trang nghiêm làm lễ tạ đàn Dược Sư cầu an.

Chùa Minh Đạo trang nghiêm làm lễ tạ đàn Dược Sư cầu an.

Đàn tràng Dược Sư Thất Châu tại chùa Minh Đạo làm lễ khai kinh vào ngày mùng 1 Giêng năm Tân Sửu dưới sự chứng minh và chủ trì của Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, viên chủ chùa Minh Đạo. Thời khoá tụng kinh Dược Sư bắt đầu từ 17h30 mỗi tối; tại mỗi khoá, lễ chư Tăng bổn tự hướng dẫn Phật tử tham dự trì tụng kinh Dược Sư cho đến hết ngày 29 tháng Giêng.

Ban chứng minh và chủ trì buổi lễ.

Ban chứng minh và chủ trì buổi lễ.

Qua lời tác bạch của Đại đức Thích Minh Ân, trụ trì chùa Minh Đạo, được biết truyền thống những ngày đầu năm của chùa là thiết lập đàn trang Dược Sư với ý nghĩa cầu nguyện quốc thới dân an, phong đều vũ thuận, tiêu tai diên thọ và tật bệnh tiêu trừ. Đồng thời qua khoá lễ mỗi ngày cũng giúp cho Phật tử gần xa có cơ hội trở về chùa tu tập trong những ngày đầu năm mới.

Khi còn tu hạnh Bồ-tát, Đức Phật Dược Sư nơi cõi Tịnh Lưu Ly đã phát nguyện 12 đại nguyện cứu độ chúng sanh, với những ai thực hành lời dạy và có niềm tin trì tụng 12 đại nguyên của Ngài sẽ được linh ứng trong cuộc sống.

Khi còn tu hạnh Bồ-tát, Đức Phật Dược Sư nơi cõi Tịnh Lưu Ly đã phát nguyện 12 đại nguyện cứu độ chúng sanh, với những ai thực hành lời dạy và có niềm tin trì tụng 12 đại nguyên của Ngài sẽ được linh ứng trong cuộc sống.

Hôm nay, đàn tràng hoàn mãn, cầu đức viên thành, đạo tràng chùa Minh Đạo thiết lễ trai tăng cúng dường chư Tôn đức chứng minh và đồng chú nguyện cho những người có tín tâm nơi Đức Phật Dược Sư sẽ có được bình an và hạnh phúc trong cả năm.

Chư tôn đức Tăng và Phật tử trang nghiêm tụng kinh Dược Sư.

Chư tôn đức Tăng và Phật tử trang nghiêm tụng kinh Dược Sư.