Phật tử chùa Ba Vàng phát tâm Bồ đề nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

102

Ngày 08/12/Canh Tý, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, Phật tử chùa Ba Vàng đã cầu thỉnh chư Tăng chùa Ba Vàng chứng minh được phát đại nguyện Bồ Đề, thực hành 6 pháp hòa kính và thực hành công hạnh Bồ Đề: “Phát tâm Bồ Đề – Hộ trì Tam Bảo – Chuyển tải Phật Pháp – Rộng khắp thế gian”.

Pật tử chùa Ba Vàng đồng quỳ phát tâm nguyện Bồ đề đối trước chư Tăng chùa Ba Vàng.

Pật tử chùa Ba Vàng đồng quỳ phát tâm nguyện Bồ đề đối trước chư Tăng chùa Ba Vàng.

Với người Phật tử, được tu học dưới sự chỉ dạy của Chư vị tôn đức phần nào đã giác ngộ được về nhân quả, nghiệp báo. Là con người, không ai tránh khỏi những tội lỗi, gây khổ đau tới mọi loài chúng sinh. Tất cả các tội lỗi đó, nếu chỉ sám hối thì không thể tiêu nghiệp mà còn cần phải phát đại tâm cầu vô thượng Bồ Đề và hiện tại phải thực hành Phật Pháp, thực hành thiện nhân quả, thực hành công hạnh Bồ Đề. Hiểu rõ được điều đó, các Phật tử đã thành kính, chân thành sám hối và dũng mãnh phát nguyện Bồ đề.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh cùng chư tôn đức Tăng chứng minh cho các Phật tử được phát tâm Bồ đề.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh cùng chư tôn đức Tăng chứng minh cho các Phật tử được phát tâm Bồ đề.

Trước tâm thành của các Phật tử chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh cùng chư tôn đức Tăng từ bi hứa khả chứng minh và tán thán tinh thần tu học, chân thật sám hối và thực hành Pháp của các Phật tử. Đại đức Thích Trúc Thái Minh cầu chúc các Phật tử từ tâm chí thành này mà luôn tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề, tích tập công đức để hồi hướng về quả vị Vô Thượng Bồ Đề.

Các Phật tử đã thành kính, chân thành sám hối, phát nguyện Bồ đề.

Các Phật tử đã thành kính, chân thành sám hối, phát nguyện Bồ đề.

Chư Tăng Ni chứng minh cho lời sám hối của các Phật tử

Chư Tăng Ni chứng minh cho lời sám hối của các Phật tử