Trang nghiêm Đại giới đàn năm 2020 tại chùa Đông Thuần, TP. Hải Dương

147

Trong hai ngày 9, 10/12/2020 (nhằm ngày 25, 26/10/Canh Tý), tại chùa Đông Thuần, Thành phố Hải Dương, BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức Đại Giới đàn năm 2020 truyền trao giới pháp cho các giới tử Tỳ khiêu và Sa di để nối tiếp ngọn đèn Chính pháp của Như Lai.

Đại giới đàn thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch hội đồng trị sự TƯ GHPGVN đương vi ngôi vị chứng minh Đại giới đàn.

Thay mặt BTC Đại giới đàn, Đại đức Thích Quảng Thuyết – Trưởng Ban Truyền thông GHPGVN tỉnh Hải Dương đã thông qua chương trình nghi lễ, cùng chư vị nghiệp sư, chư vị giới tử ra đỉnh lễ bái chào chư tôn thiền đức Hội đồng giới sư.

Chư vị nghiệp sư, chư vị giới tử ra đỉnh lễ bái chào chư tôn thiền đức Hội đồng Giới sư.

Chư vị nghiệp sư, chư vị giới tử ra đỉnh lễ bái chào chư tôn thiền đức Hội đồng Giới sư.

Chư vị nghiệp sư và giới tử Ni chúng cũng ra đỉnh lễ bái chào chư tôn đức 2 hội đồng giới sư. Sau nghi thức niêm hương bạch Tổ, chư tôn đức 2 hội đồng giới sư Tăng Ni đã quang lâm chính điện cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật và cung an chức sự.

Đại Giới đàn thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch hội đồng trị sự TƯ GHPGVN đương vi ngôi vị chứng minh Đại giới đàn.

Đại Giới đàn thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch hội đồng trị sự TƯ GHPGVN đương vi ngôi vị chứng minh Đại giới đàn.

Ban tổ chức đã cung an chức sự Hội đồng thập sư Tăng, trong đó cung thỉnh Hoà thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch TƯ GHPGVN đương vi Ngôi vị Đàn đầu Hoà thượng, Thượng tọa Thích Thanh Vân – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương đương vi ngôi Yết Ma A Xà Lê, Thượng tọa Thích Thanh Dũng – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương đương vi ngôi Giáo thụ A Xà Lê và nhị vị Thượng tọa và nhất vị Đại đức đương vi ngôi Tôn chứng Tăng già gồm Thượng tọa Thích Thanh Viễn, Thượng tọa Thích Thanh Thắng, Đại đức Thích Quảng Thuyết.

Hội đồng Giới sư Tăng.

Hội đồng Giới sư Tăng.

Song song Hội đồng thập sư Tăng, Hội đồng Giới sư Ni cũng đã vân tập để kết giới và trao truyền Giới pháp cho Giới tử Ni. Trong đó cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Đạt, làm đương vi đàn đầu; Ni trưởng Thích Đàm Lượng làm Yết Ma A Xà Lê; Ni sư Thích Đàm Hương làm thầy Giáo thụ, Ni sư Thích Đàm Thận làm Bảo hạnh Tôn chứng.

Tại đại giới đàn, 2 Hội đồng giới sư đã truyền giới cho 35 giới tử, trong đó thụ giới Sa di có 08 giới tử, Sa di Ni có 05 giới tử, Tỳ khiêu có 22 giới tử. Đại giới đàn năm 2020 của GHPGVN tỉnh Hải Dương được tổ chức trang nghiêm theo luật Phật chế và đã thành tựu viên mãn.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ: 

Hội đồng Giới sư Ni.

Hội đồng Giới sư Ni.

Chư vị nghiệp sư Ni cùng chư vị giới tử ra đỉnh lễ bái chào chư tôn thiền đức Hội đồng Giới sư.

Chư vị nghiệp sư Ni cùng chư vị giới tử ra đỉnh lễ bái chào chư tôn thiền đức Hội đồng Giới sư.

Chư vị nghiệp sư Tăng cùng chư vị giới tử ra đỉnh lễ bái chào chư tôn thiền đức Hội đồng Giới sư.

Chư vị nghiệp sư Tăng cùng chư vị giới tử ra đỉnh lễ bái chào chư tôn thiền đức Hội đồng Giới sư.

Chư vị giới tử Tăng đỉnh lễ bái chào chư tôn thiền đức Hội đồng Giới sư.

Chư vị giới tử Tăng đỉnh lễ bái chào chư tôn thiền đức Hội đồng Giới sư.

Chư vị giới tử Ni đỉnh lễ bái chào chư tôn thiền đức Hội đồng Giới sư.

Chư vị giới tử Ni đỉnh lễ bái chào chư tôn thiền đức Hội đồng Giới sư.

Chư tôn thiền đức Hội đồng Giới sư.

Chư tôn thiền đức Hội đồng Giới sư.